Truckpedia 8: tankreiniging

 06/08/2015  Claude Yvens  Economie, Trailer, TruckPedia
Truckpedia 8: tankreiniging

Tankcleaning is een specialiteit die steeds professioneler wordt en waar voortdurend een vooruitstrevende geest heerst. En dat op alle vlakken: veiligheid, kwaliteit en milieu. U vindt hier alles wat er te weten valt over de tankreiniging van vandaag, over de evolutie van de sector, de nieuwe reinigingstechnieken, de reglementering, de gehanteerde prijzen, de Belgische federatie en zijn leden.

Inhoudstafel

1) 1.1. Evolutie van het beroep
1.2. Kwaliteitscontrole
1.3. Bacteriologische strijd en het gevecht tegen allergenen
1.4. Opleiding en welzijn van werknemers
1.5. Taalgebruik

2) Reinigingstechnieken

3) Zuinigere en groenere stations

4) De reglementering

5) De prijzen
5.1. Hoe de kosten van de reiniging verminderen

6) De professionele organisaties van de sector

7) De Belgische Commission Tank Cleaning associatie en zijn leden

8) Links

1) Evolutie van het beroep

In de laatste 5 jaar evolueerde de activiteiten van de tankreinigingsstations sterk en dat in 4 belangrijke richtingen: de kwaliteitscontrole, de bacteriologische strijd en het gevecht tegen allergenen, de opleiding en het welzijn van de werknemers en het taalgebruik.

1.1. Kwaliteitscontrole

Alhoewel reinigers en transporteurs erg veel aandacht besteden aan de kwaliteit van de reiniging, zijn het toch vooral de opdrachtgevers, met name de verladers, maar eveneens de eindbestemmelingen, die het verwachtingsniveau hoger gelegd hebben.

Deze nieuwe vereisten hebben betrekking op alle sectoren, Food – Feed (dierenvoeding) – Non Food.

In het verleden was tankcleaning, vaak ten onrechte verward met truckwash, slechts een “eenvoudige” stap in het proces, dat beheerd werd door de vervoerder. Maar beetje bij beetje ontstond er een bewustzijn en werden de tankreinigingsstations erkend als een kritische schakel in de logistieke keten, daarbij op gelijke hoogte gesteld met alle andere stadia ervan (opslag, productie, behandeling). Hoe kan men immers zeker zijn van de kwaliteit van een product, grondstof of eindproduct, indien men de properheid van de eenheid waarmee het vervoerd zal worden niet in de hand heeft? En bij uitbreiding ook de properheid van alle accessoires, die in contact komen met de inhoud van de laadeenheid (verbindingsstukken, leidingen, slangen)!?

De opdrachtgevers, die geen vrede namen met de standaard notie van properheid: “Geen sporen, geen stof, geen geur”, hebben dan ook elk hun eigen lastenboek opgesteld en dat vaak in samenwerking met de tankreinigingsstations.

Deze erg gedocumenteerde lastenboeken omvatten alle domeinen: administratief, technisch, kwaliteitscontrole, registratie, traceerbaarheid. En het is aan de tankreinigingsstations om deze om te zetten in duidelijke instructies voor hun werknemers.

Een tank wordt voortaan uiteraard gereinigd in functie van het laatst vervoerde product, maar eveneens in functie van de volgende lading. Twee tanks, die voor het vervoer van hetzelfde product gebruikt werden, zullenn om die reden niet noodzakelijk op dezelfde manier gereinigd worden…

Deze nieuwe vereisten inzake kwaliteitscontrole hebben tal van gevolgen:

 • ontwikkeling van communicatie-instrumenten waarmee de operatoren van tankcleaningstations weten wat ze in welk geval moeten doen en hoe ze dan moeten handelen;
 • verder doorgedreven opleiding van het personeel, zowel technisch als administratief;
 • installatie van controlemiddelen (filtratie, ph-controle, kleuring en andere specifieke testen);
 • oprichting van een documentatiesysteem, waarmee men op ieder moment de juiste uitvoering van de lastenboeken kan bewijzen;
 • al dan niet geplande periodieke audits door de opdrachtgever;

Enkel indien het reinigingsstation aan alle voorwaarden voldoet, zal het een erkenning krijgen van de opdrachtgever.

asro-citernes

1.2. Bacteriologische strijd en gevecht tegen allergenen

Voor de FOOD & FEED sector werden de chemische ontsmetting en de ontsmetting met stoom altijd met verschillende testen intern gecontroleerd.

De kwaliteit van deze controles, die ofwel door de opdrachtgever, ofwel door het reinigingsstation gedefinieerd werden, werd over het algemeen door de opdrachtgever in het oog gehouden via bacteriologische testen (cultuurafname en telling in petrischalen).

Maar sinds 2 jaar vragen de opdrachtgevers aan de tankreinigingsstations om hen bovenop de interne testen ook periodiek rapporten met bijkomende analyses van het spoelwater te bezorgen. Deze rapporten moeten uitgevoerd worden door erkende laboratoria.

Het doel van deze analyses is het garanderen van de doeltreffendheid van het proces en dus ook van de afwezigheid van bacteriologisch materiaal of allergenen in het finale spoelwater.

Het gebruik van putwater is eveneens onderworpen aan steeds strengere periodieke analyses door externe laboratoria, zodat ook hier de kwaliteit gewaarborgd is. “Het ziet er sterk naar uit dat het gebruik van dit soort water op middellange termijn beperkt zal worden”, zegt Fabrice Dockier, directeur van ECLA tankcleaning. “De opslagvoorwaarden, de duur van de opslag en de omgevingstemperatuur kunnen de drinkbaarheid sterk in het gedrang brengen. Periodieke analyses kunnen daardoor geen optimale en permanente kwaliteit garanderen. Daarom dat tankreinigingsstations, waarvan het Food & Feed aandeel niet verwaarloosbaar is, zich in de toekomst meer en meer zullen oriënteren naar het exclusieve gebruik van leidingwater. Dat geldt in elk geval voor ECLA”, aldus nog Fabrice Dockier.

 1.3. Opleiding en welzijn van de werknemers

In het licht van de hiervoor aangehaalde elementen, is het evident dat de operator van een reinigingsstation meer en meer veranderd is in een multidisciplinaire gespecialiseerde technicus, met een steeds grotere verantwoordelijkheid.

Zijn opleiding  is dan ook steeds verder doorgedreven en permanent, ook al omdat zijn taken steeds talrijker en uiteenlopender worden.

De opleidingsmiddelen zijn op erg gestructureerde wijze ontwikkeld en gedocumenteerd. Sinds 2014 worden bundels uitgegeven door “EFTCO”, de European Federation of Tank Cleaning Organisations, waarin zowel het beroepsmatige aspect als het aspect hygiëne aan bod komen.

Preventie en de bescherming van de werknemer zijn eveneens sterk veranderd en dat door nieuwe wetgevingen, maar eveneens door de extreem zware ongevallen, waarvan enkele met dodelijke afloop, die de sector kende.
abc-citernes-technicien 3

1.4. Taalgebruik

Zoals veel andere sectoren heeft ook de tankcleaningwereld te lijden gehad onder de opening van Europa voor de landen uit het oosten van het continent (Roemenië, Bulgarije, Polen,…).

Meer en meer chauffeurs, afkomstig uit deze regio’s, bieden zich aan bij tankreinigingsstations, terwijl ze alleen hun eigen moedertaal zoals het Russisch en in het beste geval enkele woorden Duits spreken.

“Als je weet dat het hele systeem bij het invullen van de reinigingsformulieren berust op de verklaringen van de chauffeur en de documenten waarover hij beschikt (CMR), dan weet je ook dat het bij dergelijk Oost-Europese chauffeurs moeilijk is om precieze informatie over de verwachtingen van de klant, of dat nu de transporteur of de opdrachtgever is, te achterhalen”, stelt ECLA.

“Om dit probleem aan te pakken, hebben wij een reinigingsaanvraag in 9 talen opgesteld, die in iedere taal dezelfde lay-out heeft. Iedere vorm van informatie staat op dezelfde plaats op het document, zodat de werknemer aan het onthaal die informatie kan vinden die hij nodig heeft. Dit D-systeem geeft in de meeste gevallen goede resultaten, maar wanneer zich bij het reinigen problemen voordoen, omdat de chauffeur zich niet kan uitdrukken zoals het hoort, ligt de beslissing vaak bij de verantwoordelijke van het reinigingsstation. In geval van een inschattingsfout kan dit tot problemen in verband met aansprakelijkheid leiden. Objectief gezien is het aan de tankreinigingsstations om zich aan te passen, want dit probleem is zomaar niet op te lossen en onze sector heeft geen enkele invloed op deze kwestie”, aldus nog ECLA.

Religieuze impact

Aan deze 4 werkgebieden zou men nog een religieuze impact kunnen toevoegen. De laatste jaren is het aantal tankreinigingsstations, die “koosjer” en “halal” zijn, sterk toegenomen. Deze procedures, die gebaseerd zijn op culturele en religieuze voorschriften hebben op technologisch vlak geen nieuwe vereisten in het leven geroepen. Het gaat er vooral om te beantwoorden aan filosofische verwachtingen en het respect ervoor te garanderen via de technieken en middelen die ingezet worden.

2. Reinigingstechnieken

De voedingsketen begint bij het transport van grondstoffen, wat betekent dat de kwaliteit van een product begint bij de properheid van de oplegger of tankwagen waarin het wordt vervoerd. Terwijl men in het verleden de kuipen reinigde met borstel en waterstraal, met ook steeds een goed reinigingsmiddel bij de hand, gaat het er vandaag anders aan toe.

In het reinigingsstation anno 2015:

 • Reinigt men nog altijd met proper water, maar met hogedruksproeikoppen (tussen 50 en 200 bar). Het gaat vaak om roterende sproeikoppen die water sproeien dat 15°, 50° of 85° warm is;
 • Aan dit water kunnen verschillende reinigingsproducten toegevoegd worden, die voor tankwagens voor het vervoer van voedingsmiddelen uiteraard goedgekeurd moeten zijn voor gebruik in tanks die bestemd zijn om dit soort producten te bevatten;

asro-citernes (3)

 • Het inspuiten van reactieve stoffen (alkalische of zure zeep, ontsmettingsoplosmiddel…) gebeurt via de sproeikoppen of door een verstuivingsysteem via de wand;
 • Na het gebruik van deze reinigingsproducten moeten de tanks gespoeld worden met zuiver water en dat voldoende lang, zodat alle reinigingsproducten in de tank ook verwijderd zijn. De instructies van de leverancier van het reinigingsproduct moeten hier worden gevolgd;
 • Bepaalde stations beschikken over een droogsysteem met gefilterde hete lucht;
 • Het bovenstaande is de basistechniek die gebruikt wordt voor een groot deel van de reinigingsproducten. Daarnaast zijn er nog speciale technieken zoals:
  • het gebruik van stoom bij het reinigen (de stoomtoevoer gebeurt via een afzonderlijk circuit, ofwel rechtstreeks in de kuip, ofwel in de dubbele wanden);
  • de reiniging met bijtende producten in een gesloten circuit;
  • de manuele reiniging waarbij drukken tot 2.500 bar en meer gebruikt worden (handpistolen kunnen bijvoorbeeld gebruikt worden voor de reiniging van tankuitrusting zoals dichtingen, pompen, slangen, enz.);
 • Deze reinigingsprocedures verlopen voor het volledige of het overgrote deel van het proces geautomatiseerd. Deze installaties hebben het voordeel dat ze minder water nodig hebben om dezelfde reinigingsresultaten te leveren. De techniek bestaat uit het definiëren van een reinigingsprogramma in functie van het te bereiken objectief. Het gaat dus om een opeenvolging van geordende reinigingssessies, waarbij voor ieder ervan de temperatuur, de reactieve stof en de tijdsduur bepaald zijn. Dit geheel kan worden vervolledigd door een droging, een heropwarming, het toevoegen van een specifiek reagens…

Dankzij deze automatisering van de totale of gedeeltelijke procedure worden alle technische gegevens van een reiniging geregistreerd zodat traceerbaarheid gegarandeerd is.

Voorbeelden van technische gegevens: temperatuur, druk, dosering van de reinigingsproducten, wateranalyse, vervoerd product, tankuitrusting, enz…;

 • de lijnen die bestemd zijn voor chemische reiniging zijn gescheiden van die lijnen waar voedingswaren gereinigd worden.

Gevaar

Deze geautomatiseerde reinigingstechnieken vormen een aanzienlijk risico voor de technici. Vandaar dat het belangrijk is dat ze enkel uitgevoerd worden door gevormd en beschermd personeel.
asro-citernes (2)

3) Zuinigere en groenere tankreinigingsstations

De reinigingstechnieken van vandaag mogen als de meest zuinige en meest groene gekwalificeerd worden.

Ieder reinigingsstation dat voor zichzelf een toekomst wil verzekeren, moet inderdaad voortdurend zoeken naar de meest zuinige technieken. “Aangezien de reinigingsprijzen worden opgelegd door de markt en de concurrentie bijzonder zwaar is, moeten we onze kosten onder controle houden. Deze besparingen hebben eveneens een rechtstreekse positieve impact op het milieu”, aldus ECLA.

Deze zoektocht naar besparingen en dit respect voor het milieu zijn vandaag duidelijk zichtbaar in de verschillende stappen van het reinigingsproces.

3.1. Beperkt waterverbruik

De hoeveelheid water nodig voor een reiniging is het eerste werkpunt. Des te meer indien het reinigingsstation gebruik maakt van leidingwater.

Niettegenstaande tankcleanings, om wettelijk in orde te zijn, over een waterzuiveringsstation moeten beschikken, is het basisprincipe toch het beperken van het waterverbruik en dus ook het volume water dat na behandeling moet worden afgevoerd.
asro-citernes (5)

3.2. Optimaal beheer van de reactieve stoffen 

Minder verbruik en conditionering per m³ beperkt eveneens de kosten, maar ook wat in het reinigingsstation moet worden afgevoerd, minder bussen met reagens om weg te gooien, minder opslag in tanks zodat verontreiniging van de bodem vermeden kan worden…

3.3. Bio-afbreekbare reagens

Heel wat tankreinigingsstations gebruiken bio-afbreekbare reagens om hun impact op het milieu te minimaliseren.

3.4. Gas of zonne-energie om het water te verwarmen

Bepaalde cleaningstations verwarmen het water dat ze gebruiken met een gasinstallatie of via een waterverwarmer op zonne-energie. Het zijn goedkopere en groenere middelen dan stookolie.

3.5. Legen voor het reinigen

Een tank die aangeboden wordt op een tankcleaning moet zo leeg mogelijk zijn. Ieder residu als gevolg van het niet volledig lossen van de goederen wordt onvermijdelijk een afvalstof.

Naast de kosten om die te verwijderen, zijn hieraan ook tal van milieugevolgen verbonden.

3.6. Automatisering

“Doen wat gedaan moet worden, niets minder en niets meer”, dat is het devies van heel wat tankreinigingsstations. De opkomst van adequate reinigingsprogramma’s, die door een automaat beheerd worden, maakt het mogelijk om steeds meer geautomatiseerd en nauwkeurig te werken. Zonder waterverspilling of een te hoog verbruik van reactieve middelen.

“Aan het andere uiteinde zorgt een manueel beheer onvermijdelijk voor een te hoog verbruik, dat bovendien onnodig is. Bij wijze van voorbeeld, een reiniger, die niet goed geïnformeerd en niet erg zeker van zichzelf is, zal de neiging hebben de reiniging enkele minuten te verlengen. Wetende dat een reinigingsstraat 1 m³ water en 10 liter reagens per minuut kan verbruiken, betekent dit meerdere tientallen kubieke meter water of liters reagens, die naar het waterzuiveringsstation gestuurd worden”, verduidelijkt ECLA.

Deze geautomatiseerde opvolging laat ook toe om lekken te voorkomen, om meteen een daling van het regime van de warmtewisselaars op te merken, om ontregelingen van de doseringspompen te ontdekken, enz.

3.7. Performante behandeling van gebruikt water

De waterbehandelingstechnieken voor afgevoerd water zijn de laatste jaren verbeterd. In zoverre zelfs dat de tankreinigingsstations een steeds groter deel ervan kunnen hergebruiken (indien de opdrachtgever en het soort reiniging het toelaten).

Bepaalde stations hebben ook beslist om de waterzuiveringscycli zodanig te programmeren dat ze op nachttarief kunnen gebeuren, waardoor de kost voor de waterbehandeling vermindert.

3.8. Ondoordringbare vloerbedekking

Om iedere vorm van waterverlies door doorsijpelen in de bodem te vermijden, trachten tankreinigingsstations de betonnen bodem van hun wasstraten te renoveren, aangezien dit soort ondergrond niet toelaat te garanderen dat elk soort infiltratie onmogelijk is.

3.9. Evaluatierapporten

Bepaalde cleanings leveren, dankzij de informatie die de automaten verstrekken, een technisch rapport van alles wat gedaan werd voor iedere reiniging (duur, temperatuur, enz.) en trachten op die manier het reinigingsproces nog zuiniger en milieuvriendelijker te maken.  Dit rapport zal, onder andere, de basis vormen voor de “doeltreffendheidsanalyse” van de operatoren, die opgemaakt wordt met het oog op een permanente individuele verbetering van de operator.

 • Ultiem doel: werken in een gesloten circuitHet ultieme doel van de tankreinigingssector is te komen tot een nulafval, waarbij men alle gebruikte wateren zodanig kan behandelen dat ze opnieuw gebruikt kunnen worden in het reinigingsproces. Jammer genoeg gaat de huidige technologie niet ver genoeg om deze methode ook economisch leefbaar te maken.

asro-citernes (4)

4) De reglementering

In de wetgeving is er geen enkele wet voorhanden die het reinigen van tanks regelt. Toch moeten de tankreinigingsstations bij de uitvoering van hun activiteiten en om een plaats te verkrijgen in de sector tal van reglementeringen respecteren:

Stedenbouwkundige en milieureglementeringen

In Vlaanderen moet de uitbater van een tankreinigingsstation over een milieuvergunning (die een afvoervergunning van de gebruikte wateren omvat) en een bouwvergunning beschikken. Een station dat gevaarlijke producten reinigt, moet ook over een vergunning van Klasse 1 beschikken.

In Wallonië moet de uitbater van een tankcleaning over een globale bouw- en milieuvergunning beschikken, die wordt uitgereikt door het Waals Gewest.

Reglementen eigen aan de opdrachtgevers

De opdrachtgevers stellen steeds vaker erg precieze lastenboeken op, ongeacht of het gaat om FOOD, FEED of NON FEED. Daarin staan door het vastleggen van te bereiken objectieven niet alleen hun verwachtingen op alle vlakken (administratief, technisch, milieu, kwaliteit en veiligheid), maar vooral ook de middelen die ingezet moeten worden, zowel voor de realisatie van de dienst, als voor het gebruik van controle- en beheersmiddelen.

Certificaten

Om voor het beroep erkend te worden, moet een Belgisch tankreinigingsstation aan verschillende normen (met name ISO, SQAS et HACCP (bij voedingswarenvervoer)) voldoen en lid worden van het Belgisch verbond voor professionele erkenning van de sector, de CTC of Commission Tank Cleaning (zie hieronder voor meer details). DE CTC is zelf lid van de EFTCO, de European Federation of Tank Cleaning Organisations. Indien een tankcleaning toetreedt tot de CTC, wordt hij meteen ook lid van de EFTCO.

Toekomstige reglementeringen

Naast de al geldende reglementeringen moet de tankcleaningsector afrekenen met nieuwe vereisten vanwege de autoriteiten. De laatste in het rijtje komt van de Vlaamse Milieu Maatschappij (VMM) of het Vlaams agentschap voor het milieu. “Die wil de specialisten in tankreiniging opleggen studies te doen op de eco-giftigheid van de producten die ze gebruiken”, vertelt Erwig Seliaerts, voorzitter van de CTC en verantwoordelijke van het COTAC tankreinigingsstation in Antwerpen. “De sector meent in de eerste plaats dat dit een onmogelijke taak is voor een tankreinigingsspecialist, aangezien een station per jaar tot 2.000 verschillende producten gebruikt. Deze producten testen op hun toxiciteit op het milieu is een lang en duur proces. Deze studies moeten uitgevoerd worden door de producenten, die het product op de markt brengen. Indien deze studies voortaan opgelegd zullen worden in onze toekomstige exploitatievergunning, dan pleit de sector voor de oprichting van een databank, zodat vermeden wordt dat een studie voor hetzelfde product meerdere keren wordt uitgevoerd”, aldus nog Erwig Seliaerts.

 
abc-citernes (2)

 5) De prijzen

Ieder tankreinigingsstation bepaalt enkel de prijs van zijn verschillende prestaties. De Commission Tank Cleaning (het Belgisch verbond van tankreinigingsstation, zie hieronder voor meer details) stelt geen prijzen vast en er is geen enkele regel die te respecteren bedragen vastlegt.

De tarifering van een tankreiniging wordt vaak gedefinieerd door de volgende punten:

a. De aard van het laatste product dat vervoerd werd of de laatste producten, indien de tank meerdere transporten deed voor men ermee langs het station passeerde

Volgens de aard wordt de zwaarte van het product gecatalogeerd: licht, gemiddeld of zwaar

Voorbeelden uit de voedingssector:

 • licht product (wijn, saus, melk, suiker…)
 • gemiddeld product (glucose, olie, concentraat…)
 • zwaar product (chocolade, cacaomassa, vet, meel…)

b. De aard van het volgende product, dat voorzien is om vervoerd te worden

c. De afwezigheid van resten (een groot aantal resten kan de prijs van een reiniging aanzienlijk doen stijgen)

d. De door de chauffeur, die de opdracht in naam van de transporteur doorgeeft, gevraagde diensten

e. De uitrustingen van de tank (tanks, pomp, verbindingsstukken, buizen en slangen, koffers, luchtcircuit en steriele filter, enz.)

Voor een reiniging die varieert tussen een half uur en twee uur mag men een gemiddelde prijs tussen 100 en meer dan 300 euro rekenen.

abc-citernes-technicien 4

 

5.1. Hoe de kosten van de reiniging verminderen?

Fabrice Dockier, directeur van het ECLA reinigingsstation, geeft u 4 kostbare tips om het bedrag van de factuur te verminderen:

1. Wees in de mate van het mogelijke trouw aan een reinigingsstation.

Een regelmatige klant kan kortingen verkrijgen in functie van het aantal reinigingsbeurten dat hij in een station zal laten doen (% payback in functie van het aantal reinigingen per maand)

2. Reinig de tank regelmatig, vooral bij poederproducten zoals kalk, die zich ophopen en zich vastzetten op de wanden of ook bij harsen

Veel vervoerders stellen het reinigingsmoment uit en komen bij ons met erg “beladen” tanks. Op dat moment lukt het niet meer met een standaard reinigingsbeurt. Kalk, die zich niet heeft vastgezet, laat zich eenvoudig verwijderen, maar als het product op de wand vastzit, dan is een manuele reiniging nodig, waarbij het product in de kuip afgeschraapt moet worden, waardoor uiteraard een meerkost ten opzichte van een standaard reiniging aangerekend wordt..

3. Chauffeurs opleiden zodat ze controleren of de tank correct en volledig geleegd is. De prijzen voor de recuperatie, conditionering, opslag, transport en uiteindelijk verwerking van afval varieert van 0,50 euro tot 1 euro per kilo!!!

200 kg polyethyleen granulaten zorgt voor een meerkost van 200 euro op een basisreiniging die normaal 85 euro kost.

4. Ons per fax de bestelling voor de reiniging doorgeven wanneer de chauffeur uitsluitend een taal uit Oost-Europa spreekt.

Te vaak nemen chauffeurs bij de vraag voor een reiniging nog een reeks betalende diensten, ofwel omdat ze niet weten wat ze moeten doen, ofwel omdat ze geen oog hebben voor de kosten die erbij komen. Dat is vaak het geval bij chauffeurs uit de landen van het voormalige Oostblok.

In het merendeel van de gevallen, trekken wij dat zelf recht, maar wanneer de chauffeur uitsluitend een taal uit Oost-Europa spreekt, raden wij onze klanten aan om ons via de fax te melden wat zij gereinigd willen zien.

 

6) De beroepsassociaties van de sector

Wie vandaag langsgaat bij een tankreinigingsstation dat lid is van CTC/EFTCO krijgt als transporteur en als opdrachtgever de garantie op een optimale en gestandaardiseerde service en dat in heel Europa.

ctc         eftco

 

Wie zijn deze associaties?

De CTC of Commission Tank Cleaning is een Belgische associatie, die 36 leden telt. Onder deze leden vindt men zowel onafhankelijke bedrijven, die enkel tankcleaning doen, en beroepsvervoerders, die over een eigen cleaning beschikken en daar reinigingen doen van hun eigen tanks, maar ook van tanks voor andere bedrijven.

De CTC is op zijn beurt zelf lid van de EFTCO, European Federation of Tank Cleaning Organisations. De EFTCO heeft enkel nationale associaties als leden en samen vertegenwoordigen zij +/- 470 tankreinigingsstations in Europa. Aangezien de CTC lid is van de EFTCO zijn de leden van CTC daardoor eveneens lid van de EFTCO.

De toegangsvoorwaarden die de twee organisaties vereisen, zijn dezelfde.

De CTC en de EFTCO spelen een essentiële rol in de sector van de tankcleaning. Hin objectief is om in samenwerking met de verantwoordelijken van de tankreinigingsstations de sector te standaardiseren, de belangen ervan te verdedigen en het reinigen van tanks te verbeteren door aan te zetten tot de nodige ontwikkelingen.

6.1. De Belgische Commission Tank Cleaning associatie en zijn leden

De naam CTC, Commission Tank Cleaning, dateert van 1992, toen enkele tankreinigingsbedrijven aanklopten bij wegvervoerdersfederatie FEBETRA. Zij wilden een vereniging voor de verdediging van hun belangen oprichten. Nadat men enkele jaren als werkgroep onder de vleugels van FEBETRA had gefunctioneerd, werd de CTC in 1998 een zelfstandige vzw.

Objectieven

De CTC heeft als doel het bestuderen, beschermen en ontwikkelen van de beroepsbelangen van de tankreinigingsstations die er lid van zijn. Daartoe houdt men zich onder meer bezig met:

– het leggen van contacten met andere associaties in België;
– relaties leggen en het stimuleren van deze relaties met lokale, nationale en supranationale autoriteiten om zodoende erkend te worden als spreekbuis en door deze autoriteiten daarvoor ook aangesproken te worden;
– relaties leggen en het stimuleren van deze relaties met beroepsorganisaties en officiële instanties in andere landen.

Raad van Bestuur

De CTC wordt beheerd door een Raad van Bestuur, die samengesteld is uit minstens 8 leden. De bestuurders worden benoemd voor een periode van 2 jaar en zijn herverkiesbaar. De Raad van Bestuur verkiest onder zijn leden een voorzitter, een ondervoorzitter, een schatbewaarder en een secretaris.

Huidige projecten van de CTC

De leden van de CTC hebben ervoor gekozen dat de CTC een gedeelte van zijn omzet besteed aan het ondersteunen van studies die de sector aangaan. Veel van deze projecten zijn gericht op nieuwe technieken voor waterbehandeling, waarmee een tankreinigingsspecialist zijn gebruikt water kan zuiveren.

“Het doel is zoveel mogelijk water als mogelijk recupereren, maar om dat mogelijk te maken, moet men zeker zijn dat dit gerecupereerde water een vastgelegd kwaliteitsniveau bezit”, verklaart Erwig Seliaerts, voorzitter van de CTC en verantwoordelijke van het COTAC tankreinigingsstation in Antwerpen. “Dat kan gaan van op het niveau van drinkbaar water (voedingstanks) tot een mindere kwaliteit, wanneer het water enkel gebruikt wordt in het voorwasproces”, vervolgt Seliaerts.

Lijst en coördinaten van de 36 leden van CTC:

http://www.ctc-belgium.be/fr/ctc/liste-des-membres

http://www.ctc-belgium.be/nl/vergunningen-leden

7) Links

http://www.ctc-belgium.be/

http://www.eftco.org/ 

Dankwoord

Wij danken van harte de specialisten die ons hielpen bij het realiseren van deze TruckPedia :

Erwig Seliaerts, voorzitter van de CTC en verantwoordelijke van het COTAC tankreinigingsstation in Antwerpen

Fabrice Dockier van het ECLA station in Grâce-Hollogne

Roger Heinen van het ASRO Clean station in Eupen

Johan Veraghtert van Antwerp Bulk Cleaning

 

Ontvangt u onze wekelijkse nieuwsbrief nog niet? Schrijf je dan hier in!