Preventief alcoholbeleid : de doorbraak van de alcolock ?

 02/04/2010  Claude Yvens  Economie
Preventief alcoholbeleid : de doorbraak van de alcolock ?

Op 1 april 2009 sloten de sociale partners in de Nationale Arbeidsraad de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 100
betreffende het voeren van een preventief alcohol- en drugsbeleid in de onderneming

Volgens VBO dient er rekening mee gehouden te worden dat testen op alcohol of drugs niet kan zonder tevens een aantal andere maatregelen te nemen. Men moet in elk geval een beleidsverklaring opstellen. Zomaar nadere regels inzake alcohol- en drugsgebruik afspreken, kan niet. Deze moeten in het arbeidsreglement opgenomen worden (zie verder voor meer details). Eventueel bestaande regels inzake alcohol en drugs dienen ook opgenomen te worden in het arbeidsreglement, en desgevallend in overeenstemming gebracht te worden met deze cao.

De oorzaak van veel ongevallen
 
In de transportsector gaat een bijzondere aandacht uit naar alcohol achter het stuur, één der voornaamste oorzaken van wegongevallen. Voor een groot aantal ondernemingen uit de sector is de alcolock een simpel hulpmiddel om alcohol achter het stuur te verhinderen. Maar de toepassing stoot nog op sterke juridische barrières. Deze situatie zou gedeeltelijk moeten geregulariseerd worden in 2010.

Na meerdere jaren van politieke debatten en studies van allerlei aard wordt het verplichte gebruik van de alcolock voortaan opgelegd bij recidive voor rijden onder invloed van alcohol. Voor overtreders zal de geldigheid van het rijbewijs strikt gelimiteerd kunnen worden tot met een alcolock uitgeruste voertuigen. Deze maatregel kwam tot stand met de collectieve arbeidovereenkomst nr. 100 die op 1 april 2010 van kracht werd. Deze legt aan alle werkgevers de uitwerking op van een preventiepolitiek inzake alcohol en drugs.

Moeilijke implementatie

Niettemin is het voor een transporteur nog steeds moeilijk om de alcolock vrijwillig in te voeren. De installatie van de alcolock kan wettelijk beschouwd worden als een verstoring van het privé leven en moet met voorzichtigheid worden aangepakt. De werkgever die de alcolock wil gebruiken, moet het principe van de proportionaliteit respecteren en er zich van vergewissen of de installatie van de alcolock werkelijk noodzakelijk is.

Overigens, om de alcolock te kunnen gebruiken als middel om de chauffeur te verhinderen achter het stuur plaats te nemen in staat van dronkenschap, moet de onderneming vooraf de individuele instemming van elk van zijn chauffeurs verkrijgen. De alcolock moet trouwens in alle voertuigen geïnstalleerd worden, wat in de praktijk niet realiseerbaar is, verklaart communicatieverantwoordelijke van Febetra Isabelle de Maegt.
Met name het individueel akkoord van elke chauffeur dreigt een serieuze hinderpaal te zijn voor de invoering van een systeem dat de veiligheid op de weg bevordert. Deze wordt vaak (terecht of onterecht) ondermijnd door het gedrag van de chauffeurs.
Febetra moedigt de vrijwillige installatie van de alcolock aan. De beroepsorganisatie zou graag tot een situatie komen waarin de werkgever – vanaf de verdenking – een chauffeur in staat van dronkenschap kan verhinderen achter het stuur van zijn voertuig plaats te nemen. Dit zou met name door de interventie van de dienst arbeidgeneeskunde dienen te gebeuren.
Zoals steeds vaker in een moderne economie zal de oplossing er komen via een consensus tussen de desiderata van de werkgevers en die van de chauffeurs.

Julie Widart

– cadre –
Rauwers lanceert de alcolock in België

De alcolock, die al wijd verspreid is in de Verenigde Staten, Canada en de Scandinavische landen, zal de start van het voertuig verhinderen wanneer de chauffeur een alcoholconcentratie hoger dan 0,22 milligram per liter uitgeademde alveolaire lucht vertoont of wanneer de chauffeur weigert zich aan de test te onderwerpen.

Ontvangt u onze wekelijkse nieuwsbrief nog niet? Schrijf je dan hier in!