Febetra: Invoering CO2 taks moet aan strikte voorwaarden voldoen

 09/08/2018  Redactie  News Transport, Economie
Febetra: Invoering CO2 taks moet aan strikte voorwaarden voldoen

In het kader van het klimaatakkoord van Parijs dient België zijn CO2-emissies tegen 2030 met 35% te reduceren. Om die ambitieuze doelstelling te halen, is de kans bijzonder groot dat ons land in de nabije toekomst met een CO2 taks zal uitpakken. Vanaf wanneer juist, is niet meteen duidelijk. De meeste waarnemers gaan ervan uit dat alles pas in de volgende legislatuur echt concreet zal worden.

Op het Belgian National Debate heeft de FOD Klimaat voorgesteld om de heffing in 2020 vast te leggen op 10 euro per ton CO2 uitstoot en in 2030 op te trekken tot 40, 70 of 100 euro.

Het spreekt voor zich dat een CO2 taks niet zonder impact zal blijven voor de wegvervoersector, die vandaag quasi voor 100% afhankelijk is van fossiele brandstoffen. Febetra benadrukt dat de transportsector zijn verantwoordelijkheid zeker niet uit de weg wil gaan, maar wenst toch volgende kanttekeningen te formuleren:

“Werken aan alternatieven is minstens even belangrijk als de CO2 prijs zelf. Zonder de beschikbaarheid van koolstofarme alternatieven, die economisch, technisch en functioneel haalbaar zijn, kan men geen gedragsverandering verwachten”, luidt het bij Febetra. “De koolstofprijs moet een duidelijk en vooraf bepaald traject volgen, zodat alle actoren de tijd krijgen om zich terdege voor te bereiden en hun investeringen navenant te plannen.”

“Onze Belgische transportondernemingen mogen geen competitief nadeel ondervinden. Het halen van de klimaatdoelstellingen is een globale uitdaging. De CO2 taks wordt dan ook bij voorkeur minstens op Europees niveau ingevoerd. De overheid dient zeer helder te communiceren over het hoe en het waarom van de CO2 heffing, inclusief over de manier waarop de inkomsten aangewend zullen worden.”

“De totale belastingdruk, die in België al veel hoger is dan in het buitenland, mag niet stijgen. De opwarming van de aarde mag niet als excuus dienen om extra belastingen te innen”, besluit Febetra in haar persbericht.

Lees alles over Febetra in onze Transport & Van In Belgium directory!

Ontvangt u onze wekelijkse nieuwsbrief nog niet? Schrijf je dan hier in!