Closing: definitieve overeenkomsten onder de loep

 26/09/2019  Redactie  Economie, Advertorial
Closing: definitieve overeenkomsten onder de loep

Closing (of de overdracht van aandelen) is het uiteindelijke doel, om niet te zeggen de graal, van elke verkoper of overnemer. De onderhandelingsstap die in eerste instantie leidt tot een overeenkomst, is genomen. Nu is het tijd om de finale overeenkomst, die de eigendomsoverdracht afrondt, en de betaalmodaliteiten die daarbij horen, op te maken.

Het is geen eenvoudige klus om aandelen van een bedrijf over te nemen en helemaal zonder risico is het ook niet. De cedent wil een zo hoog mogelijke verkoopwaarde realiseren en vermijden dat de prijs van de hele overdracht in vraag wordt gesteld. De overnemer wil dan weer een zo goed mogelijke bescherming met het oog op het beperken van mogelijke problemen vóór de acquisitie.

Om dat risico zo klein mogelijk te houden, kunnen een aantal contractuele elementen toegevoegd worden aan de verkoopakte. Het gaat hier om clausules en garanties die de overnemer en de verkoper in geval van een geschil moeten beschermen. De clausule die het vaakst wordt opgenomen, is die van garantie van activa en/of passiva. Ze wordt systematisch geëist door de overnemer en meestal geaccepteerd door de cedent, omdat zijn handtekening de afwikkeling van de transactie vergemakkelijkt. Andere, meer diverse voorwaarden in het contract kunnen een niet-concurrentiebeding zijn, maar ook de begeleiding door de verkoper, de clausule voor rechtskeuze, met onder meer de methode om conflicten op te lossen, waarop we hieronder wat dieper ingaan, enzovoort. 

Clausule in verband met garantie van activa en passiva 

Met deze garantie kan de verkoopprijs bijgesteld worden als naderhand verschillen worden opgemerkt tegenover de balans. Deze clausule stelt dat alle verborgen passiva en alle overgewaardeerde activa die dateren van voor de overdracht, ten laste van de verkoper zijn. Verder wordt ook voorzien dat de cedent een schadeloosstelling moet betalen aan de overnemer, als de waarde van de activa daalt of die van de passiva stijgt. Dat wordt ‘latente activa of passiva’ genoemd. 

Hier zien we dus een garantie van de activa en een garantie van de passiva. De garantie van de activa houdt meestal rekening met een controle op het werkelijke bestaan van schuldvorderingen of de waarde van vastgoed en/of voorraden. Bij een garantie op activa is het bovendien ook van belang om het geheel van intellectuele-eigendomsrechten en andere rechten, die toebehoren aan de overgenomen onderneming, na te gaan. De garantie op passiva slaat hoofdzakelijk op de fiscale of sociale passiva van een onderneming. 

De garantieclausule loopt gewoonlijk over een periode van meerdere jaren en het percentage van de schadeloosstelling wordt tijdens de onderhandelingen bepaald. Ook het plafond en de onderdrempel voor een eventuele tussenkomst worden vastgelegd. 

Niet-concurrentiebeding

Het is moeilijk, om niet te zeggen onmogelijk, om een acquisitie te overwegen zonder een concurrentiebeding op te nemen van de cedent tegenover de overnemer. In een dergelijke clausule verbindt de verkoper zich ertoe geen zaken te doen met of belangen te hebben in een onderneming die activiteiten uitoefent in een specifieke geografische zone die een rechtstreekse concurrent vormt van de activiteiten van de beoogde onderneming. 

Een niet-concurrentiebeding is altijd beperkt in tijd en ruimte. 

Clausule met betrekking tot begeleiding 

Deze clausule stelt dat de cedent gedurende een bepaalde periode in de onderneming aanblijft om, samen met de overnemer, de continuïteit van het bedrijf te verzekeren. 

In het belang van beide partijen is een periode waarin nog wordt samengewerkt, sterk aan te bevelen voor een geslaagde overname. In de eerste plaats geeft een dergelijke afspraak de overnemer de kans zich geleidelijk voor te stellen aan alle betrokken partijen binnen de onderneming. Zelfs al is er een zekere mate van vertrouwen tussen cedent en overnemer, dan nog is het aan te raden deze begeleidingsfase vast te leggen. Zo wordt ieder misverstand vermeden. 

Deze clausule legt de duurtijd van de begeleiding vast, de vergoeding (gratis of tegen betaling), de tijdstippen, de taken die eventueel uitgevoerd moeten worden en de voorwaarden voor een eventuele contractbreuk. 

Clausule van rechtskeuze

Wanneer de partijen deze clausule opnemen, krijgen ze de kans om te kiezen onder welke wetgeving het contract valt en welke jurisdictie in geval van een geschil bevoegd is. Ook de taalkeuze voor de procedure wordt in deze clausule vastgelegd.  

Bij fusies over de landsgrenzen heen kunnen de partijen de voorkeur geven aan arbitrage boven een nationaal gerechtshof. Hierbij kunnen ze zelf de bemiddelaar aanstellen in functie van zijn vakkennis en ervaring.

Conclusie 

Er mag niet te licht gegaan worden over het opnemen van clausules en garanties in een overeenkomst. Het opstellen daarvan kan echter een juridisch, boekhoudkundig en fiscaal hoogstandje blijken, waarvoor vaak nauw moet worden samengewerkt met juridisch en financieel adviseurs van beide partijen. Die laatsten zijn van cruciaal belang bij de closing en kunnen de overnemer op voorhand wijzen op mogelijke blokkeringspunten of sleutelelementen waarover onderhandeld moet worden, zodat de afwikkeling van de overdracht zo optimaal mogelijk kan verlopen.

Aarzel niet om ons te contacteren als u meer informatie wenst! 
info@intraco-consulting.com of 04 387 87 37.

Lees alles over Intraco Consulting in onze Transport & Van In Belgium directory!

Ontvangt u onze wekelijkse nieuwsbrief nog niet? Schrijf je dan hier in!