Transportmanagement.be

FEBETRA: “Markt niet rijp voor liberalisering cabotage”

 26/04/2013  Yannick Haesevoets  Economie
FEBETRA: “Markt niet rijp voor liberalisering cabotage”

Beroepsfederatie FEBETRA blijft de mening toegedaan dat de markt momenteel nog niet rijp is voor een verdere verruiming van de cabotage. De verschillen op fiscaal en vooral op sociaal vlak tussen de verschillende EU-lidstaten zijn dermate groot dat een harmonische werking van de markt uitgesloten is. Van een level playing field kan er vandaag nauwelijks gesproken worden. Een verdere liberalisering van cabotage wordt pas bespreekbaar als de Europese Unie op sociaal vlak van de huidige kakofonie, die concurrentievervalsing in de hand werkt en de Belgische wegvervoerders zuur opbreekt, naar een min of meer afgewerkte symfonie geëvolueerd zal zijn.

FEBETRA blijft er bij de Europese Commissie op aandringen om de huidige kwantitatieve beperkingen te behouden, om op Europees vlak de medeverantwoordelijkheid van opdrachtgevers bij niet naleving van de cabotagereglementering in te voeren en om werk te maken van een voor alle lidstaten bindende en uniforme interpretatie van de vigerende cabotageregels.  Zo moet bijvoorbeeld het verschil tussen een cabotagerit enerzijds en een voor-of natransport in het kader van gecombineerd vervoer, waarvoor er geen kwantitatieve beperkingen gelden, duidelijk gedefinieerd worden.  Zowel transporteurs, als controlediensten hebben baat bij duidelijke regels die niet voor interpretatie vatbaar zijn en in de hele EU op dezelfde manier geïmplementeerd worden.

Tot slot onderstreept FEBETRA dat controles op cabotage absoluut noodzakelijk zijn en dat taalproblemen onder geen enkel beding als excuus aangewend mogen worden om caboteurs ongemoeid te laten. Binnenlandse en buitenlandse controlediensten moeten nauwer samenwerken om te vermijden dat de grote inspanningen die de transportsector het afgelopen decennium geleverd heeft om zich te professionaliseren, volledig teniet gedaan zouden worden door cowboypraktijken allerhande.